Obowiązuje od dnia 01.12.2018r.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Pośrednikiem może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Pośrednikiem, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Pośrednika (WEB-GRUPA KAMIL WRÓBLEWSKI Zabrze 41-806 ul. Adama Kawika 2/6).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Regulamin świadczenia usługi pośrednictwa sprzedaży w sklepie internetowym PALAENO

§1 Definicje

 1. 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. 2. Adres reklamacyjny: 

  WEB-GRUPA KAMIL WRÓBLEWSKI,
  ul. Adama Kawika 2/6 
  41-806 Zabrze

 3. 3. Pośrednik – Firma WEB-GRUPA KAMIL WRÓBLEWSKI z siedzibą w Zabrzu 41-806 przy ul. Adama Kawika 2/6 NIP 6482734151, dokonująca usługi pośrednictwa w sprzedaży.
 4. 4. Dane kontaktowe: 

  WEB-GRUPA KAMIL WRÓBLEWSKI 
  ul. Adama Kawika 2/6 
  41-806 Zabrze 

  hello@palaeno.pl 

  KONTO BANKOWE: 
  T-Mobile Bank - dostarczane przez Alior Bank S.A. 
  Nr konta: PL 79 2490 1044 0000 4200 1559 7663

 5. 5. Usługa pośrednictwa – usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta lub Konsumenta, zgodnie z zasadami wskazami w niniejszym Regulaminie.
 6. 6. Dostawa – wykonanie Usługi Pośrednictwa i dostawa produktu zgodnie z wybranym sposobem dostawy.
 7. 7. Dowód zakupu – potwierdzenie zapłaty wg. wybranej metody płatności - aktualnie obowiązującej (na przykład : PayU. dotpay, przelewy24, przelew na konto bankowe).
 8. 8. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 9. 9. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Pośrednika zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. 10. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 11. 11. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 12. 12. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Pośrednika zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. 13. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 14. 14. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 15. 15. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 16. 16. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 17. 17. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem.
 18. 18. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827.).
 19. 19. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Pośrednika jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 20. 20. Przedmiot umowy – Usługa Pośrednictwa w sprzedaży i produkty.
 21. 21. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 22. 22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 23. 23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.palaeno.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie (dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa). Ekspozycja sklepu internetowego nie stanowi oferty w myśl art. 661 Kodeksu cywilnego.
 24. 24. Sprzedający – Podmiot, który dokonuje sprzedaży i wysyłkę towaru oraz posiada siedzibę w Polsce lub poza granicami Polski.
 25. 25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 26. 26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba dni roboczych.
 27. 27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 28. 28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 29. 29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Pośrednik zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Pośrednika przy zawarciu umowy, a Pośrednik nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Pośrednika lub osobę trzecią, za którą Pośrednik ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Pośrednika;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Pośrednik zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 30. 30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 31. 31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy Usługi Pośrednictwa pomiędzy Kupującym, a Pośrednikiem.

§2 Warunki ogólne

 1. 1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem lokalnym, właściwym dla siedziby Pośrednika i niniejszym regulaminem.
 2. 2. Sklep prowadzi usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
 3. 3. Pośrednik jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. 4. Wszystkie ceny podawane przez Pośrednika wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT ). Ceny produktów zawierają koszt dostawy.
 5. 5. Pośrednik odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 6. 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: 

  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.

 7. 7. Pośrednik nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 8. 8. Pośrednik zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu https://www.palaeno.pl/ , należy je wszystkie wyłączyć.
 9. 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 10. 10. Pośrednik stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. 1.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: 

  1. dodanie do koszyka produktu; 
  2. wybór rodzaju dostawy; 
  3. wybór rodzaju płatności; 
  4. wybór miejsca wydania rzeczy; 
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

 3. 3. Zakres usługi pośrednictwa:

  1. W ramach świadczonej przez Pośrednika Usługi Pośrednictwa Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Kupującego na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia Rzeczy od Sprzedawcy oraz uiszcza opłaty związane ze sprowadzeniem towaru do Klienta (z wyłączeniem cła i VAT od importu).
  2. W ramach Usługi Pośrednictwa Pośrednik nie dokonuje opłat tytułem cła i VAT od importu należnego tytułem dokonania zamówienia i przesłania na adres Klienta towaru.
  3. Usługa Pośrednictwa świadczona jest na podstawie konkretnych ustaleń pomiędzy Stronami.
  4. Klient składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Kupującego zamówienia rzeczy oraz do opłacenia w imieniu i na rzecz Kupującego ceny i kosztów przesyłki Rzeczy na adres Kupującego. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

 4. 4. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 5. 5. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych ma miejsce po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Pośrednika.
 6. 6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Pośrednika, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 7. 7. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych ma miejsce po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Pośrednika.
 8. 8. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia.
 9. 9. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 10. 10. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 1. 
 11. 11. Wysłanie produktu realizuje Sprzedający, który ma siedzibę poza granicami Polski.
 12. 12. Pośrednik oświadcza, że dostawa zamówionej Rzeczy zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.
 13. 13. W szczególnych przypadkach termin dostawy może ulec wydłużeniu o czym niezwłocznie informowany jest Kupujący.
 14. 14. Paczki wysyłane są z poza Unii Europejskiej przez Sprzedawcę. Klient jest importerem. To na Kliencie ciążą obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://www.palaeno.pl/historia-zamowien, a następnie w szczegółach zamówienia lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. 6. Konsument ma obowiązek przenieść prawa do posiadania produktu oraz zwrócić rzecz Pośrednikowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. 9. Pośrednik niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Pośrednika, Pośrednik nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 10. 10. Pośrednik dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. 11. Pośrednik może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. 12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Pośrednik nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§5 Rękojmia

 1. 1. Pośrednik na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. 2. Pośrednik ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).
 3. 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: 

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; 
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; 

  chyba że Pośrednik niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Pośrednika albo Pośrednik nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Pośrednika usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Pośrednika, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. 7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również: 

  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; 
  2. żądać usunięcia wady.

 8. 8. Pośrednik jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. 9. Pośrednik może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. 10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Pośrednika dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną pod adresem: https://www.palaeno.pl/historia-zamowien, a następnie w szczegółach zamówienia, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Pośrednikowi w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Pośrednika Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Pośrednika.
 11. 11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Pośrednik. 
 12. 12. Pośrednik obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 13. 13 Pośrednik w terminie czternastu dni ustosunkuje się do: 

  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; 
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy; 
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; 
  4. żądania usunięcia wady. 

  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 14. 14. Pośrednik odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi
 15. 15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 16. 16. W przypadku, kiedy określony przez Pośrednika lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Pośrednik odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 17. 17. W terminach określonych w §4 pkt. 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 18. 18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§6 Pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zakupów w sklepie internetowym

 • W przypadku sporu wynikłego pomiędzy Pośrednikiem, a Konsumentem w związku z dokonaniem zakupu w Sklepie, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym także w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Pośrednik.
 2. 2. Pośrednik zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Pośrednika w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.palaeno/polityka-prywatnosci

§8 Klauzula salwatoryjna

 • Jeśli którekolwiek z tych postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

§9 Postanowienia końcowe

 1. 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Pośrednik deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://www.palaeno.pl/cms/8/Regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Pośrednika o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 3. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.